• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Over SIGT

SIGT (Stichting Integratie Gehandicapten Texel) is een organisatie die de belangen van gehandicapten op Texel behartigt. Vraaggestuurde zorg krijg steeds meer aandacht.

Voor de donateurs ons bankrekeningnummer is: NL32 RABO 0174 8185 05

LOPENDE ACTIVITEITEN van SIGT

Bestuur

De Bestuursleden zetten zich volledig belangeloos in voor SIGT en ontvangen derhalve

geen vergoeding.

Voorzitter       vacant
Secretaris       vacant
Penningmeester Gerard Kruithof Schoolstraat 5 1794 AS Oosterend
Bestuurslid Marian Hoven Verlorenkost 8 1794 BA Oosterend
Bestuurslid Dirk Westerlaken Kogerweg 134 1791 MK Den Burg
Bestuurslid Hanneke Pothoven Schoolstraat 3 1794 AS Oosterend
Bestuurslid Rob van Damme Schilderend 124 1791 BK Den Burg
Bestuurslid Joop Steenvoort Distelvlinder 65 1791 TN Den Burg
Bestuurslid Judith Sanders Korfbaeck 7 1791 TE Den Burg
Bestuurslid Huub Burgers Amaliaweg 13 1797 SW Den Hoorn

Doelstellingen en beleidsplan SIGT 2019/2020

- voornaamste doelstelling: Het voortdurend optimaliseren van de toegankelijkheid op het        eiland Texel, in de breedste zin van het woord, zodat mensen met beperkingen zo                    zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Het daarvan afgeleid beleid richt zich op:

- frequent (tenminste 3-maandelijks) overleg met de gemeente Texel en wel met beleids-          medewerker sociaal domein en medewerker ontwikkeling team gemeentewerken, alsmede    eventueel de verantwoordelijk wethouder over de beleidsontwikkeling, alsmede over de          gemeentelijke ondersteuning om bij belangengroepen (winkeliers, horeca, etc.) de   toegan-    kelijkheid op de agenda te krijgen.
- het regelmatig schouwen van o.a. de bestaande bestrating in wijken en verdere openbare      ruimtes met de medewerker ontwikkeling, die tot concrete verbeteringen leiden.
- via een zetel deelname aan het overleg binnen de Adviesraad Sociaal Domein.
- overleg met SBBTexel, Natuurmonumenten Texel, Hoogheemraadschap, etc. over verbete-    ring van de toegankelijkheid van natuurgebieden, paden en uitkijkpunten.
- het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan (gemeentelijke) projectleiders, archi-          tecten, aannemers bij nieuwbouw, zoals De Tuunen, Groeneplaats, herinrichting centrum,      sporthal, etc.
- het handhaven van de inzet van elektrische strandstoelen bij de strandpalen 17 en 28              tegen kostprijs. Proef van 6 maanden met E-Wombat, die eventueel de afgeschreven Cad-        weazle’s moet vervangen. Onderzoek naar een uitbreidingsmogelijkheid bij paal 15 of 12.
- plan uitwerken voor deelname aan de app “ongehinderd”.  Hiervoor is eenmalig € 10.000        nodig, terwijl het jaarlijks abonnement ca. €1.000 bedraagt. Zodra plan is uitgewerkt                  moeten er sponsoren worden benaderd.
- ter ondersteuning van de diverse activiteiten voortdurend alert zijn op mogelijkheden om        sponsorgelden te verwerven. Dit om de continuïteit van het project met de elektrische              strandstoelen te waarborgen.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

SIGT heeft de ANBI status.
RSIN  819300585

Dit betekent:
Goede doelen moeten voldoen aan bepaalde regelgeving om aangemerkt te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wanneer zij aangemerkt zijn als ANBI dan genieten zij belastingvoordeel. Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI.

Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting.

Lees meer op de ANBI pagina

1ad20cb6cd1f6a78433e2599cf6ff379_f64.png